2/7 , 2/8 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตยวัฒนา กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรณีย์ 10110  
โทรศัพท์:   02 0152333-4
แฟกซ์:  02 0152335
Email: info@silkroadexpresstour.com

Line ID: @silkroadtour

ซิลค์โรดเอกซ์เพรสทัวร์ 

 • ท่องเที่ยวอุซเบกิสถาน

 • ท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม

 • ท่องเที่ยวเอเชียกลาง

 • ท่องเที่ยวอาหรับราตรี 

 • ทัวร์รัสเซีย

 • ทัวร์อุซเบกิสถาน

 • ทัวร์เส้นทางสายไหม

 • ซามาร์คานด์

 • ทาชเค้นท์

 • สมาร์คาร์น

 • แพคเกจทัวร์อุซเบกิสถาน

ทัวร์ เที่ยว ท่องเที่ยว กับซิลค์โรดเอกซ์เพรสทัวร์ ทัวร์อุซเบกิสถาน ทัวร์รัสเซีย ทัวร์เส้นทางสายไหม ท่องเที่ยวอาหรับราตรี เที่ยวอุซเบกิสถาน เที่ยวเอเชียกลาง

© 2017 by Silk Road Express Tour. Proudly created by Rachada Srepaotong

โปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่

1

 พุธที่ 12 กรกฏาคม 2560
กรุงเทพฯ – ทาชเค้นท์

21.00 น. 

พร้อมกันที่สนามบินเคาน์เตอร์สายการบิน Uzbekisstan Airways
ใช้ประตูทางเข้าที่........

23.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุงทาชเค้นท์ (Tashkent) โดยเที่ยวบินที่ HY534

(ใช้เวลาประมาณ 6 ชม 50 นาที / เวลาท้องถิ่นอุสเบกิสสถานช้ากว่าประมาณ 2 ชม)

วันที่

2

13 กรกฏาคม 2560
ทาชเค้นท์

03.55 น. ถึง สนามบินกรุงทาชเค้นท์ เมืองหลวงอุสเบกสถาน และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในเอเซียกลาง
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเข้าที่พัก...
Budget Class hotels


0900 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชม กรุงทาชเค้นท์ ที่ซึ่งในอดีตเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายไหม เหล่าพ่อค้าที่เดินทางผ่านทะเลทรายจะมาชุมกันที่นี่ ซึ่งเปรียบเสมือนโอเอซีสกลางทะเลทราย เริ่มจาก Khast Imam compleax อันประกอบไปด้วย มัสยิด สุสานของบุคลสำคัญในอดีต และโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียอันวิจิตตระการตา ชมอนุสาวรีย์ อเมียร์ ติมูร์(Amir Temur Square)   หรือที่รู้จักกันในนามทาเมอร์เลนข่าน วีรกษัตริย์ที่ชาว อสเบกิสถานเคารพนับถือ โดยท่านเป็นทายาทรุ่นหลานของเจงกิสข่าน กษัตริย์นักรบของชาวมองโกเลีย ชม พิพิธภัณฑ์ อเมียร์ ติมูร์(Amir Temur Museum)ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวรอนุสวรีย์แห่งนี้เป็นอาคารรูปทรงกลมมีโดมหลังคาสีเขียว ภายในจัดแสดงเรื่องราวและวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของมียร์ ตีมูร์


เที่ยง  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย   ชมจัตุรัสอิสรภาพ
(Independence  Square) เป็นลานขนาดใหญ่ที่เคยใช้จัดกิจกรรมต่างๆของสหภาพ โซเวียต เช่น การเดินสวนสนามและการชุมนุมต่างๆปุจจุบันได้กลายเป็นสวนสาธารณะและมีการปลูกต้นไม้อย่างร่มรื่นเหนือประตูทางเข้ามีรูปปั้นนกกระทุง(Pelicans)3 ตัวบินอยู่เหนือลูกโลกเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี

 

ชมตลาด ชอร์ซู (Chorsu Bazaar) ตลาดแห่งนี้เคยเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายไหมในอดีตตัวอาคารก่อสร้างเป็นรูปทรงกลมมีหลังคาเป็นโดมขนาดใหญ่ให้ท่านเดินทางเดินเลือกชมสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย


ค่ำ  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านกลับเข้าที่พัก

วันที่

7

18 กรกฏาคม 2560

กรุงเทพฯ

07.15น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและพร้อมกับความประทับใจอย่างยิ่ง

หมายเหตุ 

กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามเหตุการร์และความเหมาะสม ****

หมายเหตุ  

อัตรานี้คิดจากตั๋วชั้นประหยัดแบบกรุ๊ป หากใช้ไม่ถึง 15 ท่านค่าตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากคณะมีผู้ร่วเดินทางไม่ถึง 15ท่าน